Tagalog: Ang Dating Biblia > Acts 20 Mga Gawa 20 Tagalog: Ang Dating Biblia. Public domain. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Manila Philippines - Iglesia Ni Cristo ministers and members often use Acts 20:28 Lamsa Version to prove that Iglesia Ni Cristo by the Manalo family is the only true religion. Add Bookmark. 24Datapuwa't hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan, at ang ministeriong tinanggap ko sa Panginoong Jesus, na magpatotoo ng evangelio ng biyaya ng Dios. Tagalog is spoken by 15,322,000 people: Acts 2 The Coming of the Holy Spirit. No person shall be imprisoned for debt or non-payment of a poll tax. Puis il prit congé d’eux et partit pour la Macédoine. Footnotes. 20 Sapagka't naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga: ibig nga naming maalaman kung ano … De là, il passa en Grèce 3 où il demeura trois mois. After the uproar had ceased, Paul called the disciples to himself, embraced them, and departed to go to Macedonia. 28Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. 21Na sinasaksihan ko sa mga Judio at gayon din sa mga Griego ang pagsisisi sa Dios, at ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Eutychus restored to life. 16  Sapagka't ipinasiya ni Pablo na lampasan ang Efeso, upang huwag na siyang maggugol ng panahon sa Asia; sapagka't siya'y nagmamadali upang kung maaari ay dumating sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes. 20 Sapagka't naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga: ibig nga naming maalaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Acts 20. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. In his book Word Pictures in the New Testament, Dr. A. T. Robertson comments as follows on Ac 20:20: “It is worth noting that this greatest of preachers preached from house to house and did not make his visits merely social calls.” (1930, Vol. These are men that had labored for the Lord with him while he was with them for three years. Acts 20:9 "And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep: and as Paul was long preaching, he sunk down with sleep, and fell down from the third loft, and was taken up dead." He traveled through that area, speaking many words of encouragement to the people, and finally arrived in Greece, 17  At mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Efeso, at ipinatawag ang mga matanda sa iglesia. Nagpatuloy siya hanggang sa dumating siya sa Grecia 3 at nanatili doon sa loob ng tatlong buwan. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 31  Kaya nga kayo'y mangagpuyat, na alalahaning sa loob ng tatlong taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawa't isa na may pagluha. View Downloads. 1   At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila, at umalis upang pumaroon sa Macedonia. 23Maliban na pinatotohanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawa't bayan, na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay nagsisipagantay sa akin. Licensed to Jesus Fellowship. - Acts 20:28 (Lamsa version) ... Ang ginagamit namin ay ang dating salin sa Tagalog ng Gawa 20:28:2:36 na ang banggit ay "iglesia ng Panginoon," si Cristo ang Panginoon na ang ginamit na pantubos ay ang kanyang dugo (I Ped. Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Concise) / Acts / Acts 20; Share Tweet. 35  Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya rin ang may sabi, Lalo pang mapalad ang magbigay kay sa tumanggap. 1 At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila, at umalis upang pumaroon sa Macedonia. 24,000 in Guam, 3 At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy, na nagkabahabahagi; at dumapo sa bawa't isa … 32  At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios, at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal. Mga Gawa ng mga Apostol 20:35 - Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya rin ang may sabi, Lalo pang mapalad ang magbigay kay sa tumanggap. Acts 8 New American Standard Bible (NASB) Saul Persecutes the Church. a. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Mga Gawa ng mga Apostol 20:35 - Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya rin ang may sabi, Lalo pang mapalad ang magbigay kay sa tumanggap. 38Na ikinahahapis ng lalo sa lahat ang salitang sinabi niya, na hindi na nila makikitang muli pa ang kaniyang mukha. Tagalog 1905 Acts 20. 50,000 in United Arab Emirates, Through Macedonia and Greece - When the uproar had ended, Paul sent for the disciples and, after encouraging them, said goodbye and set out for Macedonia. Chapter 17 - Acts ... 20 For thou bringest certain strange things to our ears: we would know therefore what these things mean. 11At nang siya'y makapanhik na, at mapagputolputol na ang tinapay, at makakain na, at makapagsalita sa kanila ng mahaba, hanggang sa sumikat ang araw, kaya't siya'y umalis. 3 At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy, na nagkabahabahagi; at dumapo sa … English-Tagalog Bible. 8   At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin. 1 At nangyari, na, samantalang si Apolos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Efeso, at nakasumpong ng ilang mga alagad: 2 At sa kanila'y sinabi niya, Tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? Through Macedonia and Greece. 1:18-19, Apoc. 13Datapuwa't kami, na nangauna sa daong, ay nagsilayag na patungong Ason, na doon namin inaakalang ilulan si Pablo: sapagka't gayon ang kaniyang ipinasiya, na ninanasa niyang maglakad. 29Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan; 21  Na sinasaksihan ko sa mga Judio at gayon din sa mga Griego ang pagsisisi sa Dios, at ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. SEKSYON 20. 7   At nang unang araw ng sanglinggo, nang kami'y nangagkakapisan upang pagputolputulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila, na nagaakalang umalis sa kinabukasan; at tumagal ang kaniyang pananalita hanggang sa hatinggabi. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Acts 19 Mga Gawa 19 Tagalog: Ang Dating Biblia. Chuck Smith :: Sermon Notes for Acts 20:24 ← Back to Chuck Smith's Bio & Resources. 20. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Section 20. 3 Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna trois mois. 34  Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko, at sa aking mga kasamahan. ACTS 20:29 For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. 27Sapagka't hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasiyahan ng Dios. 14  At nang salubungin niya kami sa Ason, siya'y inilulan namin, at nagsiparoon kami sa Mitilene. Acts 20 NIV - Through Macedonia and Greece - When the - Bible Gateway. Hindi dapat ibilanggo ang isang tao nang dahil sa pagkakautang o hindi pagbabayad ng sedula. 13 After they had gone, an 20 angel of the Lord 21 appeared to Joseph in a dream and said, “Get up, take the child and his mother and flee to Egypt, and stay there until I tell you, for Herod 22 is going to look for the child to kill him.” 14 Then he got up, took the child and his mother during 23 the night, and went to Egypt. 15 He stayed there until Herod 24 died. 38  Na ikinahahapis ng lalo sa lahat ang salitang sinabi niya, na hindi na nila makikitang muli pa ang kaniyang mukha. Acts 20 - NIV: When the uproar had ended, Paul sent for the disciples and, after encouraging them, said goodbye and set out for Macedonia. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Acts 1 ... 20 Sapagka't nasusulat sa aklat ng Mga Awit, Bayaang mawalan nawa ng tao ang kaniyang tahanan, At huwag bayaang manahan doon ang sinoman; at, Bayaang kunin ng iba ang kaniyang katungkulan. Actes 20 Louis Segond (LSG). 20Kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anomang bagay na pakikinabangan, at hayag na itinuro sa inyo, at sa mga bahay-bahay, INC members would usually attack Catholics and other religions just to prove their point. “Young man”: The Greek word suggests he was between 7 and 14 years old. SEKSYON 21. Night. Paul en Macédoine et en Grèce. 1. The Lamsa version of The Acts 20:28 indicating church of Christ is being boasted by INC cult followers to defend their faith. Acts 20 is the twentieth chapter of the Acts of the Apostles in the Christian New Testament of the Bible.It records the third missionary journey of Paul the Apostle.The book containing this chapter is anonymous, but early Christian tradition uniformly affirmed that Luke the Evangelist composed this book as well as the Gospel of Luke. They all probably knew about Stephen. 2   At nang matahak na niya ang mga dakong yaon, at maaralan na sila ng marami, siya'y napasa Grecia. BibleDatabase Ang ginagamit namin ay ang dating salin sa Tagalog ng Gawa 20:28:2:36 na ang banggit ay "iglesia ng Panginoon," si Cristo ang Panginoon na ang ginamit na pantubos ay ang kanyang dugo (I Ped. 17At mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Efeso, at ipinatawag ang mga matanda sa iglesia. Bookmarks Edit. Jesus Fellowship. 36  At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalanging kasama silang lahat. 37  At silang lahat ay nagsipanangis nang di kawasa, at nangagsiyakap sa leeg ni Pablo at siya'y hinagkan nila. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. Both Mormons and Jehovah’s Witnesses cite Acts 20:29-30 in support of their claim that the Christian church became apostate soon after the first-century apostles died. Paul has called for the elders from the church in Ephesus to come to the coast to Melitus to meet him as he is on his way to Jerusalem. Acts 20 – Paul’s Farewell to the Ephesian Elders A. Paul in the region of Macedonia again. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 At nang matahak na niya ang mga dakong yaon, at maaralan na sila ng marami, siya'y napasa Grecia. Chapter 20. 36At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalanging kasama silang lahat. Mga Gawa 20:24 Ang Salita ng Diyos (SND) 24 Ngunit hindi ko inaalala ang mga bagay na iyon ni hindi ko itinuturing ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Acts 20. 27  Sapagka't hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasiyahan ng Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 26  Kaya nga pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito, na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. Paul travels towards Jerusalem. Read Acts 20 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. “Martyr Stephen” (see notes on 6:5; 7:54-60). 1 Nang tumigil na ang gulo, ipinatawag ni Pablo ang mga alagad at pinalakas ang kanilang loob. Pagkatapos, nagpaalam siya at nagpunta sa Macedonia. Neither religion claims that there were no Christians whatsoever from the second century to the nineteenth century. Iglesia Ni Cristo failed to prove their church name in Romans 16:16 so now they are using Acts 20:28 of Lamsa. 21,000 in Canada. Acts 20:29–30 29 I r know that after my departure t fierce wolves will come in among you, u not sparing the flock; 30 and v from among your own selves will arise men speaking twisted things, to draw away the disciples after them. 2 Il parcourut cette contrée, en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. 14,850,000 in Philippines, Intro. Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. 15At pagtulak namin doon, ay sumapit kami nang sumunod na araw sa tapat ng Chio; at nang kinabukasan ay nagsidaong kami sa Samo; at nang kinabukasan ay nagsirating kami sa Mileto. Sepia. Bookmarks. —Acts 20:28. jw2019 tl Ipinagkaloob ito ayon sa isang lalong tuwirang paraan kaysa may pasubaling awtoridad na ipinagkaloob , halimbawa, sa mga opisyales ng pamahalaan. Probably, some of them were involved in the stoning. 16Sapagka't ipinasiya ni Pablo na lampasan ang Efeso, upang huwag na siyang maggugol ng panahon sa Asia; sapagka't siya'y nagmamadali upang kung maaari ay dumating sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes. 13  Datapuwa't kami, na nangauna sa daong, ay nagsilayag na patungong Ason, na doon namin inaakalang ilulan si Pablo: sapagka't gayon ang kaniyang ipinasiya, na ninanasa niyang maglakad. 18At nang sila'y magsidating sa kaniya, ay sinabi niya sa kanila, Nalalaman ninyo, na mula nang unang araw na ako'y tumungtong sa Asia, kung paano ang pakikisama ko sa inyo sa buong panahon, 1 And after the uproar was ceased, Paul called unto him the disciples, and embraced them, and departed for to go into Macedonia. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 15  At pagtulak namin doon, ay sumapit kami nang sumunod na araw sa tapat ng Chio; at nang kinabukasan ay nagsidaong kami sa Samo; at nang kinabukasan ay nagsirating kami sa Mileto. All Rights reserved. 25  At ngayon, narito, nalalaman ko na kayong lahat, na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian, ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Since the Holy Spirit was not overriding Paul"s freewill, it seems that the expression bound in the spirit, primarily refers to his own spirit. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 1 At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. Theme. 2 He traveled through that area, speaking many words of encouragement to the people, and finally arrived in Greece, 3 where he stayed three months. 3 At nang siya'y makapaggugol na … 1 When the uproar had ended, Paul sent for the disciples and, after encouraging them, said goodbye and set out for Macedonia. (1) From Ephesus, Paul travels to Macedonia. 2 At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. 1 At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila, at umalis upang pumaroon sa Macedonia. Eternal Fragrance Daphne Near Me, Grow More 0-50-30 Per Gallon, Best Microphone Settings For Discord, Animals In The Black Hills, How To Get Rid Of Spotted Knapweed, Cauliflower Noodles Costco, Terraria Stardust Dragon, A3 Drawing Board, " />

Notre sélection d'articles

acts 20 tagalog

Posté par le 1 décembre 2020

Catégorie : Graphisme

Pas de commentaire pour l'instant - Ajoutez le votre !

with enhancements from the 34Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko, at sa aking mga kasamahan. At kanilang inihatid siya sa kaniyang paglalakbay hanggang sa daong. Showing page 1. 11  At nang siya'y makapanhik na, at mapagputolputol na ang tinapay, at makakain na, at makapagsalita sa kanila ng mahaba, hanggang sa sumikat ang araw, kaya't siya'y umalis. Default. Related Content previous next. Acts 22:20 "And when the blood of thy martyr Stephen was shed, I also was standing by, and consenting unto his death, and kept the raiment of them that slew him." 22At ngayon, narito, ako na natatali sa espiritu ay pasasa Jerusalem, na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon: 8At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin. At kanilang inihatid siya sa kaniyang paglalakbay hanggang sa daong. 1 And after the uproar was ceased, Paul called unto him the disciples, and embraced them, and departed for to go into Macedonia. © 2002-2020. Free Christian classic ebooks for you to download. 22  At ngayon, narito, ako na natatali sa espiritu ay pasasa Jerusalem, na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon: 23  Maliban na pinatotohanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawa't bayan, na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay nagsisipagantay sa akin. 20 For thou bringest certain strange things to our ears: we would know therefore what these things mean. 12At kanilang dinalang buhay ang binata, at hindi kakaunti ang kanilang pagkaaliw. 20 Quand le tumulte se fut apaisé, Paul convoqua les disciples pour les encourager. 1:18-19, Apoc. Downloads Male Voice (MP3) Female Voice (MP3) Entire Book (PDF) Text Settings. 37At silang lahat ay nagsipanangis nang di kawasa, at nangagsiyakap sa leeg ni Pablo at siya'y hinagkan nila. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hide Footnotes. Print. 35Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya rin ang may sabi, Lalo pang mapalad ang magbigay kay sa tumanggap. 29  Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan; 30  At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama, upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Paul à Troas. By seeing other Bible translations, it is quite obvious to see that it is only Lamsa version that uses church of Christ instead of Church of God. III, pp. 1 At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 20 Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples, et, après les avoir exhortés, prit congé d’eux, et partit pour aller en Macédoine. 377,000 in USA, 9At may nakaupo sa durungawan na isang binatang nagngangalang Eutico, na mahimbing sa pagtulog; at samantalang si Pablo ay nangangaral ng mahaba, palibhasa'y natutulog ay nahulog buhat sa ikatlong grado, at siya'y binuhat na patay. 10  At nanaog si Pablo, at dumapa sa ibabaw niya, at siya'y niyakap na sinabi, Huwag kayong magkagulo; sapagka't nasa kaniya ang kaniyang buhay. “Consenting” (see 8:1). Ang Dating Biblia, the Holy Bible in Tagalog (1905). 5   Datapuwa't nangauna ang mga ito, at hinintay kami sa Troas. Tagalog 1905 Acts 20. 25At ngayon, narito, nalalaman ko na kayong lahat, na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian, ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. 1 At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila, at umalis upa Acts 19 Acts 21 Chapter 20. Acts 20:22 "And now, behold, I go bound in the spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there" "Bound in the spirit": "Under spiritual constraint" (TCNT). Acts 20 . 4   At siya'y sinamahan hanggang sa Asia, ni Sopatro na taga Berea, na anak ni Pirro; at ng mga taga Tesalonicang si Aristarco at si Segundo; at ni Gayo na taga Derbe, at ni Timoteo; at ng mga taga Asiang si Tiquico at si Trofimo. 12  At kanilang dinalang buhay ang binata, at hindi kakaunti ang kanilang pagkaaliw. 32At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios, at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal. 20 Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples, et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux, et partit pour aller en Macédoine. 33Hindi ko inimbot ang pilak ninoman, o ang ginto, o ang pananamit. 28  Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Powered by Nang sa gayon ay matapos ko ang aking takbuhin na may kagalakan at ang paglilingkod na tinanggap ko sa Panginoong Jesus upang magpatotoo sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. 10At nanaog si Pablo, at dumapa sa ibabaw niya, at siya'y niyakap na sinabi, Huwag kayong magkagulo; sapagka't nasa kaniya ang kaniyang buhay. 2 At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Mga Gawa ng mga Apostol 20:24 - Datapuwa't hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan, at ang ministeriong tinanggap ko sa Panginoong Jesus, na magpatotoo ng evangelio ng biyaya ng Dios. 26Kaya nga pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito, na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. Found 386 sentences matching phrase "Acts of the Apostles".Found in 16 ms. 1 At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila, at umalis upang pumaroon sa Macedonia. 8 Now Saul approved of putting [] Stephen to death. 2 Il parcourut cette contrée, en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. 20:1 - 6 Tumults or opposition may constrain a Christian to remove from his station or alter his purpose... 20:7 - 12 Though the disciples read, and meditated, and prayed, and sung apart, and thereby kept up commu... 20:13 - 16 Paul hastened to Jerusalem, but tried to do good by the way, when going from place to place, as... 20:17 - 27 (Script Ver 2.0.2) Acts 20:1 - 38. 7At nang unang araw ng sanglinggo, nang kami'y nangagkakapisan upang pagputolputulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila, na nagaakalang umalis sa kinabukasan; at tumagal ang kaniyang pananalita hanggang sa hatinggabi. 6   At kami'y nagsilayag mula sa Filipos pagkaraan ng mga kaarawan ng mga tinapay na walang lebadura, at nagsidating kami sa kanila sa Troas sa loob ng limang araw; na doo'y nagsitira kaming pitong araw. -- This Bible is now Public Domain. 30At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama, upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. 3   At nang siya'y makapaggugol na ng tatlong buwan doon, at mapabakayan siya ng mga Judio nang siya'y lalayag na sa Siria, ay pinasiyahan niyang bumalik na magdaan sa Macedonia. 9   At may nakaupo sa durungawan na isang binatang nagngangalang Eutico, na mahimbing sa pagtulog; at samantalang si Pablo ay nangangaral ng mahaba, palibhasa'y natutulog ay nahulog buhat sa ikatlong grado, at siya'y binuhat na patay. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Paul's journeys. 24  Datapuwa't hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan, at ang ministeriong tinanggap ko sa Panginoong Jesus, na magpatotoo ng evangelio ng biyaya ng Dios. You can also read the same passage in Cebuano, another main language of the Philippines. 18  At nang sila'y magsidating sa kaniya, ay sinabi niya sa kanila, Nalalaman ninyo, na mula nang unang araw na ako'y tumungtong sa Asia, kung paano ang pakikisama ko sa inyo sa buong panahon. Close bonds of love had developed between them. Acts of the Apostles translation in English-Tagalog dictionary. 33  Hindi ko inimbot ang pilak ninoman, o ang ginto, o ang pananamit. 19  Na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip, at ng mga luha, at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Judio; 20  Kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anomang bagay na pakikinabangan, at hayag na itinuro sa inyo, at sa mga bahay-bahay. 3 Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna trois mois. 31Kaya nga kayo'y mangagpuyat, na alalahaning sa loob ng tatlong taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawa't isa na may pagluha. 5:9) kaya iglesia ni Cristo (Roma 16:16) ang pangalan ng tunay na iglesia na binili ni Cristo ng kanyang sariling dugo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Acts 20 Mga Gawa 20 Tagalog: Ang Dating Biblia. Public domain. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Manila Philippines - Iglesia Ni Cristo ministers and members often use Acts 20:28 Lamsa Version to prove that Iglesia Ni Cristo by the Manalo family is the only true religion. Add Bookmark. 24Datapuwa't hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan, at ang ministeriong tinanggap ko sa Panginoong Jesus, na magpatotoo ng evangelio ng biyaya ng Dios. Tagalog is spoken by 15,322,000 people: Acts 2 The Coming of the Holy Spirit. No person shall be imprisoned for debt or non-payment of a poll tax. Puis il prit congé d’eux et partit pour la Macédoine. Footnotes. 20 Sapagka't naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga: ibig nga naming maalaman kung ano … De là, il passa en Grèce 3 où il demeura trois mois. After the uproar had ceased, Paul called the disciples to himself, embraced them, and departed to go to Macedonia. 28Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. 21Na sinasaksihan ko sa mga Judio at gayon din sa mga Griego ang pagsisisi sa Dios, at ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Eutychus restored to life. 16  Sapagka't ipinasiya ni Pablo na lampasan ang Efeso, upang huwag na siyang maggugol ng panahon sa Asia; sapagka't siya'y nagmamadali upang kung maaari ay dumating sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes. 20 Sapagka't naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga: ibig nga naming maalaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Acts 20. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. In his book Word Pictures in the New Testament, Dr. A. T. Robertson comments as follows on Ac 20:20: “It is worth noting that this greatest of preachers preached from house to house and did not make his visits merely social calls.” (1930, Vol. These are men that had labored for the Lord with him while he was with them for three years. Acts 20:9 "And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep: and as Paul was long preaching, he sunk down with sleep, and fell down from the third loft, and was taken up dead." He traveled through that area, speaking many words of encouragement to the people, and finally arrived in Greece, 17  At mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Efeso, at ipinatawag ang mga matanda sa iglesia. Nagpatuloy siya hanggang sa dumating siya sa Grecia 3 at nanatili doon sa loob ng tatlong buwan. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 31  Kaya nga kayo'y mangagpuyat, na alalahaning sa loob ng tatlong taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawa't isa na may pagluha. View Downloads. 1   At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila, at umalis upang pumaroon sa Macedonia. 23Maliban na pinatotohanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawa't bayan, na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay nagsisipagantay sa akin. Licensed to Jesus Fellowship. - Acts 20:28 (Lamsa version) ... Ang ginagamit namin ay ang dating salin sa Tagalog ng Gawa 20:28:2:36 na ang banggit ay "iglesia ng Panginoon," si Cristo ang Panginoon na ang ginamit na pantubos ay ang kanyang dugo (I Ped. Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Concise) / Acts / Acts 20; Share Tweet. 35  Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya rin ang may sabi, Lalo pang mapalad ang magbigay kay sa tumanggap. 1 At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila, at umalis upang pumaroon sa Macedonia. 24,000 in Guam, 3 At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy, na nagkabahabahagi; at dumapo sa bawa't isa … 32  At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios, at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal. Mga Gawa ng mga Apostol 20:35 - Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya rin ang may sabi, Lalo pang mapalad ang magbigay kay sa tumanggap. Acts 8 New American Standard Bible (NASB) Saul Persecutes the Church. a. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Mga Gawa ng mga Apostol 20:35 - Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya rin ang may sabi, Lalo pang mapalad ang magbigay kay sa tumanggap. 38Na ikinahahapis ng lalo sa lahat ang salitang sinabi niya, na hindi na nila makikitang muli pa ang kaniyang mukha. Tagalog 1905 Acts 20. 50,000 in United Arab Emirates, Through Macedonia and Greece - When the uproar had ended, Paul sent for the disciples and, after encouraging them, said goodbye and set out for Macedonia. Chapter 17 - Acts ... 20 For thou bringest certain strange things to our ears: we would know therefore what these things mean. 11At nang siya'y makapanhik na, at mapagputolputol na ang tinapay, at makakain na, at makapagsalita sa kanila ng mahaba, hanggang sa sumikat ang araw, kaya't siya'y umalis. 3 At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy, na nagkabahabahagi; at dumapo sa … English-Tagalog Bible. 8   At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin. 1 At nangyari, na, samantalang si Apolos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Efeso, at nakasumpong ng ilang mga alagad: 2 At sa kanila'y sinabi niya, Tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? Through Macedonia and Greece. 1:18-19, Apoc. 13Datapuwa't kami, na nangauna sa daong, ay nagsilayag na patungong Ason, na doon namin inaakalang ilulan si Pablo: sapagka't gayon ang kaniyang ipinasiya, na ninanasa niyang maglakad. 29Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan; 21  Na sinasaksihan ko sa mga Judio at gayon din sa mga Griego ang pagsisisi sa Dios, at ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. SEKSYON 20. 7   At nang unang araw ng sanglinggo, nang kami'y nangagkakapisan upang pagputolputulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila, na nagaakalang umalis sa kinabukasan; at tumagal ang kaniyang pananalita hanggang sa hatinggabi. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Acts 19 Mga Gawa 19 Tagalog: Ang Dating Biblia. Chuck Smith :: Sermon Notes for Acts 20:24 ← Back to Chuck Smith's Bio & Resources. 20. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Section 20. 3 Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna trois mois. 34  Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko, at sa aking mga kasamahan. ACTS 20:29 For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. 27Sapagka't hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasiyahan ng Dios. 14  At nang salubungin niya kami sa Ason, siya'y inilulan namin, at nagsiparoon kami sa Mitilene. Acts 20 NIV - Through Macedonia and Greece - When the - Bible Gateway. Hindi dapat ibilanggo ang isang tao nang dahil sa pagkakautang o hindi pagbabayad ng sedula. 13 After they had gone, an 20 angel of the Lord 21 appeared to Joseph in a dream and said, “Get up, take the child and his mother and flee to Egypt, and stay there until I tell you, for Herod 22 is going to look for the child to kill him.” 14 Then he got up, took the child and his mother during 23 the night, and went to Egypt. 15 He stayed there until Herod 24 died. 38  Na ikinahahapis ng lalo sa lahat ang salitang sinabi niya, na hindi na nila makikitang muli pa ang kaniyang mukha. Acts 20 - NIV: When the uproar had ended, Paul sent for the disciples and, after encouraging them, said goodbye and set out for Macedonia. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Acts 1 ... 20 Sapagka't nasusulat sa aklat ng Mga Awit, Bayaang mawalan nawa ng tao ang kaniyang tahanan, At huwag bayaang manahan doon ang sinoman; at, Bayaang kunin ng iba ang kaniyang katungkulan. Actes 20 Louis Segond (LSG). 20Kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anomang bagay na pakikinabangan, at hayag na itinuro sa inyo, at sa mga bahay-bahay, INC members would usually attack Catholics and other religions just to prove their point. “Young man”: The Greek word suggests he was between 7 and 14 years old. SEKSYON 21. Night. Paul en Macédoine et en Grèce. 1. The Lamsa version of The Acts 20:28 indicating church of Christ is being boasted by INC cult followers to defend their faith. Acts 20 is the twentieth chapter of the Acts of the Apostles in the Christian New Testament of the Bible.It records the third missionary journey of Paul the Apostle.The book containing this chapter is anonymous, but early Christian tradition uniformly affirmed that Luke the Evangelist composed this book as well as the Gospel of Luke. They all probably knew about Stephen. 2   At nang matahak na niya ang mga dakong yaon, at maaralan na sila ng marami, siya'y napasa Grecia. BibleDatabase Ang ginagamit namin ay ang dating salin sa Tagalog ng Gawa 20:28:2:36 na ang banggit ay "iglesia ng Panginoon," si Cristo ang Panginoon na ang ginamit na pantubos ay ang kanyang dugo (I Ped. 17At mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Efeso, at ipinatawag ang mga matanda sa iglesia. Bookmarks Edit. Jesus Fellowship. 36  At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalanging kasama silang lahat. 37  At silang lahat ay nagsipanangis nang di kawasa, at nangagsiyakap sa leeg ni Pablo at siya'y hinagkan nila. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. Both Mormons and Jehovah’s Witnesses cite Acts 20:29-30 in support of their claim that the Christian church became apostate soon after the first-century apostles died. Paul has called for the elders from the church in Ephesus to come to the coast to Melitus to meet him as he is on his way to Jerusalem. Acts 20 – Paul’s Farewell to the Ephesian Elders A. Paul in the region of Macedonia again. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 At nang matahak na niya ang mga dakong yaon, at maaralan na sila ng marami, siya'y napasa Grecia. Chapter 20. 36At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalanging kasama silang lahat. Mga Gawa 20:24 Ang Salita ng Diyos (SND) 24 Ngunit hindi ko inaalala ang mga bagay na iyon ni hindi ko itinuturing ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Acts 20. 27  Sapagka't hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasiyahan ng Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 26  Kaya nga pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito, na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. Paul travels towards Jerusalem. Read Acts 20 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. “Martyr Stephen” (see notes on 6:5; 7:54-60). 1 Nang tumigil na ang gulo, ipinatawag ni Pablo ang mga alagad at pinalakas ang kanilang loob. Pagkatapos, nagpaalam siya at nagpunta sa Macedonia. Neither religion claims that there were no Christians whatsoever from the second century to the nineteenth century. Iglesia Ni Cristo failed to prove their church name in Romans 16:16 so now they are using Acts 20:28 of Lamsa. 21,000 in Canada. Acts 20:29–30 29 I r know that after my departure t fierce wolves will come in among you, u not sparing the flock; 30 and v from among your own selves will arise men speaking twisted things, to draw away the disciples after them. 2 Il parcourut cette contrée, en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. 14,850,000 in Philippines, Intro. Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. 15At pagtulak namin doon, ay sumapit kami nang sumunod na araw sa tapat ng Chio; at nang kinabukasan ay nagsidaong kami sa Samo; at nang kinabukasan ay nagsirating kami sa Mileto. Sepia. Bookmarks. —Acts 20:28. jw2019 tl Ipinagkaloob ito ayon sa isang lalong tuwirang paraan kaysa may pasubaling awtoridad na ipinagkaloob , halimbawa, sa mga opisyales ng pamahalaan. Probably, some of them were involved in the stoning. 16Sapagka't ipinasiya ni Pablo na lampasan ang Efeso, upang huwag na siyang maggugol ng panahon sa Asia; sapagka't siya'y nagmamadali upang kung maaari ay dumating sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes. 13  Datapuwa't kami, na nangauna sa daong, ay nagsilayag na patungong Ason, na doon namin inaakalang ilulan si Pablo: sapagka't gayon ang kaniyang ipinasiya, na ninanasa niyang maglakad. 18At nang sila'y magsidating sa kaniya, ay sinabi niya sa kanila, Nalalaman ninyo, na mula nang unang araw na ako'y tumungtong sa Asia, kung paano ang pakikisama ko sa inyo sa buong panahon, 1 And after the uproar was ceased, Paul called unto him the disciples, and embraced them, and departed for to go into Macedonia. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 15  At pagtulak namin doon, ay sumapit kami nang sumunod na araw sa tapat ng Chio; at nang kinabukasan ay nagsidaong kami sa Samo; at nang kinabukasan ay nagsirating kami sa Mileto. All Rights reserved. 25  At ngayon, narito, nalalaman ko na kayong lahat, na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian, ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Since the Holy Spirit was not overriding Paul"s freewill, it seems that the expression bound in the spirit, primarily refers to his own spirit. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 1 At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. Theme. 2 He traveled through that area, speaking many words of encouragement to the people, and finally arrived in Greece, 3 where he stayed three months. 3 At nang siya'y makapaggugol na … 1 When the uproar had ended, Paul sent for the disciples and, after encouraging them, said goodbye and set out for Macedonia. (1) From Ephesus, Paul travels to Macedonia. 2 At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. 1 At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila, at umalis upang pumaroon sa Macedonia.

Eternal Fragrance Daphne Near Me, Grow More 0-50-30 Per Gallon, Best Microphone Settings For Discord, Animals In The Black Hills, How To Get Rid Of Spotted Knapweed, Cauliflower Noodles Costco, Terraria Stardust Dragon, A3 Drawing Board,

Pas de commentaire pour l'instant

Ajouter le votre !

Laisser votre commentaire