"); Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Revelation, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. } Albert Barnes' Notes on the Whole Bible. Bible / Our Library / Bible Commentaries / A Testimony of Jesus Christ / Revelation 13 / Revelation 13:17; Share Tweet. Need some help understanding theology? 3 And I saw one of his heads # Rev. Get an Answer. What/who do the seven heads of the beast represent in Revelation? 1 Votes. What’s the test of loving one another? At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa; at may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero, at siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. { During the Church age (Christian era, gospel era), this beast is allowed to make war against the Church and to overcome them through persecution and death (Rev 13:7). 15 3 At dumating ang ibang anghel at tumayo sa harap ng dambana, na may hawak na isang gintong pangsuob ng kamangyan; at binigyan … At nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Revelation 13:17 King James Version (KJV). NIV: New International Version Kung ang sinoman ay may pakinig, ay makinig. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. at sinong makababaka sa kaniya? At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa kaniya, na ang kanikaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Cordero na pinatay buhat nang itatag ang sanglibutan. What does it mean that the lamb was slain "from the foundation of the world?". 2 And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority. What happens to you if you get the mark of the beast? • This video is unavailable. At ipinagkaloob sa kaniya na makipagbaka sa mga banal, at pagtagumpayan sila; at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawa't angkan at bayan at wika at bansa. 13 At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta, ang tatlong espiritung karumaldumal, na gaya ng mga palaka: 14 Sapagka't sila'y mga espiritu ng mga demonio, na nagsisigawa ng mga tanda; na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan, upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Dios, na Makapangyarihan sa lahat. At nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may sangpung sungay at pitong ulo, at sa kanilang mga sungay ay may sangpung diadema, at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. What are some psalms of hope for when the holidays hurt? Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagka't siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay Anim na raan at anim na pu't anim. Ask Us! 13 Then [] I stood on the sand of the sea. Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). 2 The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and a mouth like that of a lion. What was the deadly wound that was healed on the beast in Revelation 13? 13 And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy. 10 Pahayag 13:17 - At nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. 1 At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kaniyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kaniyang bibig ay gaya ng bibig ng leon: at ibinigay sa kaniya ng dragon ang kaniyang kapangyarihan, at ang kaniyang luklukan, at dakilang kapamahalaan. It had ten horns and seven heads, with ten crowns on its horns, and on each head a blasphemous name. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan: at binigyan siya ng kapamahalaan, upang magpatuloy na apat na pu't dalawang buwan. Sign Up or Login. How can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground? Kung ang sinoman ay sa pagkabihag, ay sa pagkabihag paroroon siya: kung ang sinoman ay papatay sa tabak, ay dapat siyang mamatay sa tabak. The relationship between Chapter 13 and Chapter 17: Revelation 13:1 and 13:7 are keys to interpreting this chapter. Dito'y may karunungan. Pahayag 13:18 - Dito'y may karunungan. 12:3, 9; 13:4, 12 dragon gave him his power, his throne, and great authority. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda, na ano pa't nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Revelation 13:17 New International Version (NIV). Last Week's Top Questions . 6 And I saw a beast coming out of the sea. And that no man might buy or sell - That is, this mighty power would claim jurisdiction over the traffic of the world, and endeavor to make it tributary to its own purposes. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagka't siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay Anim na raan at anim na pu't anim. Revelation 13 New King James Version (NKJV) The Beast from the Sea. What are some ways Christians can still give thanks in 2020? (translation: Tagalog… var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); ( Isaiah 20:2-3). At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay; at ang kaniyang sugat na ikamamatay ay gumaling: at ang buong lupa'y nanggilalas sa hayop; At nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may sangpung sungay at pitong ulo, at sa kanilang mga sungay ay may sangpung diadema, at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap, at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Dito'y may karunungan. Does Proverbs 24:11 justify breaking the law to stop abortions? Could it be the prologue to the mark of the beast? 5 8 Could it become the mark of the beast? 1 At nang buksan niya ang ikapitong tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. Watch Queue Queue. 13:1? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog This is not a maxime communis. 13 The dragon [] stood on the shore of the sea. When will people be asked to take 'the mark of the beast'? revelation in Tagalog translation and definition "revelation", English-Tagalog Dictionary online. }, 032 - Preparing the Way for the Kings of the East (Revelation 13-16), The Apocalypse - Doorway to the Soul – 24 Study Cards, The Apocalypse - Doorway to the Soul – 40 Stories to Use in Your Life, Study the original Hebrew/Greek with qBible. And I saw a beast coming out of the sea. Narito ang pagtitiyaga at ang pananampalataya ng mga banal. What does mourn/wail mean when Jesus returns? English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 17 The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. Narito ang pagtitiyaga at ang pananampalataya ng mga banal. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 17:8 all the world marveled and followed the beast. • At kaniyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kaniyang paningin. Ask a Question Got a Bible related Question? Revelation 13:17, ESV: "so that no one can buy or sell unless he has the mark, that is, the name of the beast or the number of its name." At ipinagkaloob sa kaniya na makipagbaka sa mga banal, at pagtagumpayan sila; at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawa't angkan at bayan at wika at bansa. 1:1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; . Revelation 8 The Seventh Seal and the Golden Censer. 13 Revelation 13:15–18 15 And he had power to give † life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not n … 2 Now the beast which I saw was like a leopard, his feet were like the feet of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. At nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may sangpung sungay at pitong ulo, at sa kanilang mga sungay ay may sangpung diadema, at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Can Satan injure God’s children or not? 6 Votes, Revelation 13:8 at sinong makababaka sa kaniya? At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kaniya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop; na sinasabi sa mga nananahan sa lupa, na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Ask a Question. Pahayag 19:13 - At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo: at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na Ang Verbo ng Dios. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. Pahayag 11:15 - At humihip ang ikapitong anghel; at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit, at nagsasabi, Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon, at sa kaniyang Cristo: at siya'y maghahari magpakailan kailan man. How do I get to heaven? At binuka niya ang kaniyang bibig sa mga kapusungan laban sa Dios, upang pusungin ang kaniyang pangalan, at ang kaniyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa langit. (1 John 5:18). To Get the Full List of Definitions: 1:2 Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Questions. Revelation 13:17 . At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay, o sa noo; Pahayag 13:16 - At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay, o sa noo; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) And # Rev. 1 Votes, Revelation 13:16 - 18 ... At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. Tagalog Bible: Revelation. At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa; at may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero, at siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. Revelation 13:16 At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa kaniya, na ang kanikaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Cordero na pinatay buhat nang itatag ang sanglibutan. 1 The dragon # 13:1 Some manuscripts And I stood on the shore of the sea. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Can a flu shot insert the mark of the beast? 4 18 Dito'y may karunungan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Revelation 13 ... 17 At nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Revelation 13 The First Beast. Is it possible for a person to be saved/forgiven after taking the mark of the beast? 14 At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Siya Nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Dios: 15 Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man: ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Peace be with you! 9 It had ten horns and seven heads, with ten crowns on its horns, and on each head a blasphemous name() 2 The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and a mouth like that of a lion() The dragon gave the beast his power and his throne and great authority 12 Watch Queue Queue Revelation 13 is the thirteenth chapter of the Book of Revelation or the Apocalypse of John in the New Testament of the Christian Bible.The book is traditionally attributed to John the Apostle, but the precise identity of the author remains a point of academic debate. 1 At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok, at nagsalita sa akin, na nagsasabi, Pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig; 2 Na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kaniyang pakikiapid. The # Rev. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, The Beast Overcome (3-5 years)Project | Ages 4 - 6, The Beast Overcome (6-8 years)Project | Ages 7 - 10, The Beast Overcome (9-11 years)Project | Ages 11 - 14, The Two BeastsLesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.Sunday School Lesson | Ages 7 - 10, The Two Great BeastsColoring Page | Ages 7 - 14, The Woman Clothed with the SunThis lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.Sunday School Lesson | Ages 4 - 6, The Woman's Child ProtectedColoring Page | Ages 7 - 14, Would you like to choose another language for your user interface? At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay; at ang kaniyang sugat na ikamamatay ay gumaling: at ang buong lupa'y nanggilalas sa hayop; At sila'y nangagsisamba sa dragon, sapagka't ibinigay niya ang kaniyang kapamahalaan sa hayop; at nangagsisamba sa hayop, na nangagsasabi, Sino ang kagaya ng hayop? Kung ang sinoman ay may pakinig, ay makinig. 1 Votes, Revelation 13:1 - 18 Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church? At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda, na ano pa't nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Revelation 17 The Great Prostitute and the Beast. ... en Referring to the prophecy of Revelation 17:8, ... (Revelation 20:12, 13) … { Revelation 13:16-17} Though all are not Cardinals, all are not archbishops, all are not Lord Bishops, yet all are Catholics, all agree in this, to profess the universal headship of the Bishop of Rome. At pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop, na gumaling ang sugat na ikamamatay. At nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may sangpung sungay at pitong ulo, at sa kanilang mga sungay ay may sangpung diadema, at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. { What are some ways Christians can still give thanks in 2020? Is the beast mentioned in Rev.11:7 the same as the one mentioned in Rev. However, in Rev 17:14, we see that Christ defeats this beast. 2 At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kaniyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kaniyang bibig ay gaya ng bibig ng leon: at ibinigay sa kaniya ng dragon ang kaniyang kapangyarihan, at ang kaniyang luklukan, at dakilang kapamahalaan. 14 What’s wrong with loving the world? How should Christians view microchip technology? White Cranberry Martini, Pineapple Diseases And Pests Pdf, Best Burger Buns Uk, Single Arm Dumbbell Clean And Split Jerk, Cybersecurity For Industrial Control Systems Pdf, Tampa Marine Forecast, Gesture Line Drawing Definition, " />

Notre sélection d'articles

revelation 13 17 tagalog

Posté par le 1 décembre 2020

Catégorie : Graphisme

Pas de commentaire pour l'instant - Ajoutez le votre !

What are some Scriptures pertaining to Advent that I could read with my family? 13:12, 14 as if it had been mortally wounded, and his deadly wound was healed. (John13:34–35). References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Apocalypse Explained 650, 774, 835, 840, 841, 842, if(aStoryLink[0]) What is the meaning of the two horns in Revelation 13:11? Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagka't siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay Anim na raan at anim na pu't anim. 6 Votes, Revelation 13:1 Revelation 17:10 - TAGALOG. The Beast out of the Sea. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay, o sa noo; At nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. And I saw a beast rising up out of the sea, having [] seven heads and ten horns, and on his horns ten crowns, and on his heads a blasphemous name. Michael Fights the DragonColoring Page | Ages 7 - 14, The Beast OvercomeA New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Revelation 7 ... 13 At sumagot ang isa sa matatanda na, ... ni mauuhaw pa man; ni hindi na sila tatamaan ng araw, o ng anomang init: 17 Sapagka't ang Cordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at … 17 so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. Did Isaiah truly preach for three years naked? Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 11 At pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop, na gumaling ang sugat na ikamamatay. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan: at binigyan siya ng kapamahalaan, upang magpatuloy na apat na pu't dalawang buwan. Why shouldn't we? 17 At nagalit ang dragon sa babae, at umalis upang bumaka sa nalabi sa kaniyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Dios, at mga may patotoo ni Jesus: Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. At sila'y nangagsisamba sa dragon, sapagka't ibinigay niya ang kaniyang kapamahalaan sa hayop; at nangagsisamba sa hayop, na nangagsasabi, Sino ang kagaya ng hayop? Sign Up or Login, AndG2532 I stoodG2476 uponG1909 the sandG285 of the sea,G2281 andG2532 sawG1492 a beastG2342 rise upG305 out ofG1537 the sea,G2281 havingG2192 sevenG2033 headsG2776 andG2532 tenG1176 horns,G2768 andG2532 uponG1909 hisG846 hornsG2768 tenG1176 crowns,G1238 andG2532 uponG1909 hisG846 headsG2776 the nameG3686 of blasphemy.G988, To Get the full list of Strongs: 7 Revelation 13:17 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Revelation 13:17, NIV: "so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name." At binuka niya ang kaniyang bibig sa mga kapusungan laban sa Dios, upang pusungin ang kaniyang pangalan, at ang kaniyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa langit. 3 At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap, at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. • (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. 1 At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. Revelation 13 - NIV: The dragon stood on the shore of the sea. What did angels have to do with Jesus' ministry. Doctrine of Faith 60 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: And I saw a beast coming out of the sea. • What are the two beasts in Revelation Chapter 13? if(sStoryLink0 != '') Revelation 13:17 NIV so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. Read Revelation 13 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 2 At nakita ko ang pitong anghel na nangakatayo sa harapan ng Dios; at sila'y binigyan ng pitong pakakak. • 18 At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kaniyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kaniyang bibig ay gaya ng bibig ng leon: at ibinigay sa kaniya ng dragon ang kaniyang kapangyarihan, at ang kaniyang luklukan, at dakilang kapamahalaan. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kaniya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop; na sinasabi sa mga nananahan sa lupa, na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Is having a tattoo cross on the forehead considered one of the marks of the beast? 1 At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit: isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa, at sa kaniyang ulo ay may isang putong na labingdalawang bituin; 2 At siya'y nagdadalang tao; at siya'y sumisigaw, na nagdaramdam sa panganganak, at sa hirap upang manganak. It had ten horns and seven heads, with ten crowns on its horns, and on each head a blasphemous name. 17 And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. 16 You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. How should a Christian view hand based biometrics? What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? Read the Bible. This is the Book of Revelation (in Tagalog audio). 3 At ang ibang tanda ay nakita sa langit: … Revelation 12 The Woman and the Dragon. At kaniyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kaniyang paningin. bHasStory0 = true; 17 Kung ang sinoman ay sa pagkabihag, ay sa pagkabihag paroroon siya: kung ang sinoman ay papatay sa tabak, ay dapat siyang mamatay sa tabak. 13 Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. document.write(sStoryLink0 + "

"); Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Revelation, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. } Albert Barnes' Notes on the Whole Bible. Bible / Our Library / Bible Commentaries / A Testimony of Jesus Christ / Revelation 13 / Revelation 13:17; Share Tweet. Need some help understanding theology? 3 And I saw one of his heads # Rev. Get an Answer. What/who do the seven heads of the beast represent in Revelation? 1 Votes. What’s the test of loving one another? At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa; at may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero, at siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. { During the Church age (Christian era, gospel era), this beast is allowed to make war against the Church and to overcome them through persecution and death (Rev 13:7). 15 3 At dumating ang ibang anghel at tumayo sa harap ng dambana, na may hawak na isang gintong pangsuob ng kamangyan; at binigyan … At nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Revelation 13:17 King James Version (KJV). NIV: New International Version Kung ang sinoman ay may pakinig, ay makinig. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. at sinong makababaka sa kaniya? At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa kaniya, na ang kanikaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Cordero na pinatay buhat nang itatag ang sanglibutan. What does it mean that the lamb was slain "from the foundation of the world?". 2 And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority. What happens to you if you get the mark of the beast? • This video is unavailable. At ipinagkaloob sa kaniya na makipagbaka sa mga banal, at pagtagumpayan sila; at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawa't angkan at bayan at wika at bansa. 13 At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta, ang tatlong espiritung karumaldumal, na gaya ng mga palaka: 14 Sapagka't sila'y mga espiritu ng mga demonio, na nagsisigawa ng mga tanda; na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan, upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Dios, na Makapangyarihan sa lahat. At nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may sangpung sungay at pitong ulo, at sa kanilang mga sungay ay may sangpung diadema, at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. What are some psalms of hope for when the holidays hurt? Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagka't siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay Anim na raan at anim na pu't anim. Ask Us! 13 Then [] I stood on the sand of the sea. Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). 2 The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and a mouth like that of a lion. What was the deadly wound that was healed on the beast in Revelation 13? 13 And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy. 10 Pahayag 13:17 - At nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. 1 At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kaniyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kaniyang bibig ay gaya ng bibig ng leon: at ibinigay sa kaniya ng dragon ang kaniyang kapangyarihan, at ang kaniyang luklukan, at dakilang kapamahalaan. It had ten horns and seven heads, with ten crowns on its horns, and on each head a blasphemous name. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan: at binigyan siya ng kapamahalaan, upang magpatuloy na apat na pu't dalawang buwan. Sign Up or Login. How can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground? Kung ang sinoman ay sa pagkabihag, ay sa pagkabihag paroroon siya: kung ang sinoman ay papatay sa tabak, ay dapat siyang mamatay sa tabak. The relationship between Chapter 13 and Chapter 17: Revelation 13:1 and 13:7 are keys to interpreting this chapter. Dito'y may karunungan. Pahayag 13:18 - Dito'y may karunungan. 12:3, 9; 13:4, 12 dragon gave him his power, his throne, and great authority. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda, na ano pa't nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Revelation 13:17 New International Version (NIV). Last Week's Top Questions . 6 And I saw a beast coming out of the sea. And that no man might buy or sell - That is, this mighty power would claim jurisdiction over the traffic of the world, and endeavor to make it tributary to its own purposes. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagka't siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay Anim na raan at anim na pu't anim. Revelation 13 New King James Version (NKJV) The Beast from the Sea. What are some ways Christians can still give thanks in 2020? (translation: Tagalog… var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); ( Isaiah 20:2-3). At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay; at ang kaniyang sugat na ikamamatay ay gumaling: at ang buong lupa'y nanggilalas sa hayop; At nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may sangpung sungay at pitong ulo, at sa kanilang mga sungay ay may sangpung diadema, at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap, at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Dito'y may karunungan. Does Proverbs 24:11 justify breaking the law to stop abortions? Could it be the prologue to the mark of the beast? 5 8 Could it become the mark of the beast? 1 At nang buksan niya ang ikapitong tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. Watch Queue Queue. 13:1? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog This is not a maxime communis. 13 The dragon [] stood on the shore of the sea. When will people be asked to take 'the mark of the beast'? revelation in Tagalog translation and definition "revelation", English-Tagalog Dictionary online. }, 032 - Preparing the Way for the Kings of the East (Revelation 13-16), The Apocalypse - Doorway to the Soul – 24 Study Cards, The Apocalypse - Doorway to the Soul – 40 Stories to Use in Your Life, Study the original Hebrew/Greek with qBible. And I saw a beast coming out of the sea. Narito ang pagtitiyaga at ang pananampalataya ng mga banal. What does mourn/wail mean when Jesus returns? English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 17 The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. Narito ang pagtitiyaga at ang pananampalataya ng mga banal. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 17:8 all the world marveled and followed the beast. • At kaniyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kaniyang paningin. Ask a Question Got a Bible related Question? Revelation 13:17, ESV: "so that no one can buy or sell unless he has the mark, that is, the name of the beast or the number of its name." At ipinagkaloob sa kaniya na makipagbaka sa mga banal, at pagtagumpayan sila; at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawa't angkan at bayan at wika at bansa. 1:1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; . Revelation 8 The Seventh Seal and the Golden Censer. 13 Revelation 13:15–18 15 And he had power to give † life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not n … 2 Now the beast which I saw was like a leopard, his feet were like the feet of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. At nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may sangpung sungay at pitong ulo, at sa kanilang mga sungay ay may sangpung diadema, at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Can Satan injure God’s children or not? 6 Votes, Revelation 13:8 at sinong makababaka sa kaniya? At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kaniya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop; na sinasabi sa mga nananahan sa lupa, na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Ask a Question. Pahayag 19:13 - At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo: at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na Ang Verbo ng Dios. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. Pahayag 11:15 - At humihip ang ikapitong anghel; at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit, at nagsasabi, Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon, at sa kaniyang Cristo: at siya'y maghahari magpakailan kailan man. How do I get to heaven? At binuka niya ang kaniyang bibig sa mga kapusungan laban sa Dios, upang pusungin ang kaniyang pangalan, at ang kaniyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa langit. (1 John 5:18). To Get the Full List of Definitions: 1:2 Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Questions. Revelation 13:17 . At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay, o sa noo; Pahayag 13:16 - At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay, o sa noo; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) And # Rev. 1 Votes, Revelation 13:16 - 18 ... At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. Tagalog Bible: Revelation. At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa; at may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero, at siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. Revelation 13:16 At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa kaniya, na ang kanikaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Cordero na pinatay buhat nang itatag ang sanglibutan. 1 The dragon # 13:1 Some manuscripts And I stood on the shore of the sea. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Can a flu shot insert the mark of the beast? 4 18 Dito'y may karunungan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Revelation 13 ... 17 At nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Revelation 13 The First Beast. Is it possible for a person to be saved/forgiven after taking the mark of the beast? 14 At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Siya Nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Dios: 15 Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man: ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Peace be with you! 9 It had ten horns and seven heads, with ten crowns on its horns, and on each head a blasphemous name() 2 The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and a mouth like that of a lion() The dragon gave the beast his power and his throne and great authority 12 Watch Queue Queue Revelation 13 is the thirteenth chapter of the Book of Revelation or the Apocalypse of John in the New Testament of the Christian Bible.The book is traditionally attributed to John the Apostle, but the precise identity of the author remains a point of academic debate. 1 At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok, at nagsalita sa akin, na nagsasabi, Pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig; 2 Na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kaniyang pakikiapid. The # Rev. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, The Beast Overcome (3-5 years)Project | Ages 4 - 6, The Beast Overcome (6-8 years)Project | Ages 7 - 10, The Beast Overcome (9-11 years)Project | Ages 11 - 14, The Two BeastsLesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.Sunday School Lesson | Ages 7 - 10, The Two Great BeastsColoring Page | Ages 7 - 14, The Woman Clothed with the SunThis lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.Sunday School Lesson | Ages 4 - 6, The Woman's Child ProtectedColoring Page | Ages 7 - 14, Would you like to choose another language for your user interface? At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay; at ang kaniyang sugat na ikamamatay ay gumaling: at ang buong lupa'y nanggilalas sa hayop; At sila'y nangagsisamba sa dragon, sapagka't ibinigay niya ang kaniyang kapamahalaan sa hayop; at nangagsisamba sa hayop, na nangagsasabi, Sino ang kagaya ng hayop? Kung ang sinoman ay may pakinig, ay makinig. 1 Votes, Revelation 13:1 - 18 Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church? At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda, na ano pa't nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Revelation 17 The Great Prostitute and the Beast. ... en Referring to the prophecy of Revelation 17:8, ... (Revelation 20:12, 13) … { Revelation 13:16-17} Though all are not Cardinals, all are not archbishops, all are not Lord Bishops, yet all are Catholics, all agree in this, to profess the universal headship of the Bishop of Rome. At pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop, na gumaling ang sugat na ikamamatay. At nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may sangpung sungay at pitong ulo, at sa kanilang mga sungay ay may sangpung diadema, at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. { What are some ways Christians can still give thanks in 2020? Is the beast mentioned in Rev.11:7 the same as the one mentioned in Rev. However, in Rev 17:14, we see that Christ defeats this beast. 2 At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kaniyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kaniyang bibig ay gaya ng bibig ng leon: at ibinigay sa kaniya ng dragon ang kaniyang kapangyarihan, at ang kaniyang luklukan, at dakilang kapamahalaan. 14 What’s wrong with loving the world? How should Christians view microchip technology?

White Cranberry Martini, Pineapple Diseases And Pests Pdf, Best Burger Buns Uk, Single Arm Dumbbell Clean And Split Jerk, Cybersecurity For Industrial Control Systems Pdf, Tampa Marine Forecast, Gesture Line Drawing Definition,

Pas de commentaire pour l'instant

Ajouter le votre !

Laisser votre commentaire